Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Práva dětí:

 • Dítě má právo na poskytování předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v bezpečném prostředí. 
 • Individuálně integrované dítě má právo na vytvoření podmínek odpovídajících jeho individuálním vzdělávacím potřebám.
 • Dítě má právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
 • Dítě má právo na poskytování školských služeb (školní stravování).
 • Dítě, které je občanem EU, nebo dítě, které je rodinným příslušníkem občana EU, má právo na přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané ČR. 
 • Dítě, které je cizincem ze třetích států (není občanem EU), má přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud má právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud je azylant, osobou požívajícími doplňkové ochrany, žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou požívající dočasné ochrany.

Zákonní zástupci dítěte (rodiče, popřípadě jiné oprávněné osoby) mají právo:

 • na informace o průběhu a o výsledcích vzdělávání dítěte, a to přímo u pedagogického pracovníka v dohodnuté době nebo na rodičovských schůzkách, které jsou organizovány podle vzájemné potřeby,
 • na informace o akcích konaných mimo budovu mateřské školy a areál mateřské školy (např. výlet, škola v přírodě) s dostatečným časovým předstihem, a to nejméně 5 dnů před konáním podobné akce na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy,
 • rozhodnout o neúčasti dítěte na akcích mateřské školy, které je nutno hradit nad rámec úplaty za předškolní vzdělávání,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, a to přímo u pedagogického pracovníka v dohodnuté době nebo na rodičovských schůzkách, kterou jsou organizovány podle vzájemné potřeby,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte,
 • dohodnout s ředitelkou školy docházku dítěte do mateřské školy, způsob a rozsah stravování dítěte v mateřské škole,
 • ukončit předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Zákonní zástupci dítěte (rodiče, popřípadě jiné oprávněné osoby) mají povinnost:

 • zajistit, aby dítě docházelo do školy vhodně a čistě oblečeno a upraveno, bylo předáno pedagogickému pracovníkovi v určené nebo dohodnuté době, bylo předáno pedagogickému pracovníkovi ve zdravotním stavu, ve kterém neohrožuje zdraví vlastní ani zdraví ostatních dětí,
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítět
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • omlouvat nepřítomnosti dítěte,
 • oznamovat škole údaje vedené ve školní matrice a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích, 
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravování, 
 • řádně zajišťovat stravování dítěte v případě, kdy zákonný zástupce zajišťuje stravování dítěte samostatně.

Důsledky porušování povinností zákonných zástupců dítěte nebo jiných pověřených osob:

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud:

 • se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem v souladu se školním řádem,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

Pokud zákonný zástupce dítěte nebo jiná pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, nebo je při předávání dítěte v takovém stavu, ve kterém nemůže zajistit řádný dohled nad dítětem, příslušný pedagogický pracovník podnikne postupně následující kroky

 • kontaktuje zákonného zástupce (resp. druhého zákonného zástupce) telefonicky,
 • telefonicky informuje ředitelku mateřské školy,
 • na pokyn ředitelky mateřské školy kontaktuje obecní úřad, který zajistí dítěti neodkladnou péči,
 • případně se obrátí na Policii ČR.