O naší škole

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola se nachází v prostředí okrajové části města, v blízkosti sídliště a vilové čtvrti, obklopena zelení Smetanových sadů a Svatého kopce, v blízkosti Základní školy v ulici Pionýrů. Kapacita MŠ je 95 dětí, kapacita školní jídelny je 120 stravovaných. V současné době MŠ tvoří 4 třídy, do kterých jsou děti zařazovány podle věku.(Sluníčka - 3 - 4 roky, Rybičky 4 - 6 let, Berušky 5 - 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky), z toho se v jedné třídě vzdělávají děti  s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti (Pusinky 3 - 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky). V této třídě je více pozornosti věnováno rozvoji řečových dovedností dítěte pod odborným vedením speciálních pedagogů - logopedických asistentů (pedagogové se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie), odborných pracovníků Speciálně-pedagogického centra, případně Pedagogicko-psychologické poradny a lékaře se zaměřením na foniatrii. Součástí školy je školní jídelna. 

Mateřskou školu obklopuje rozlehlá zahrada, ve které jsou umístěna dvě velká pískoviště, letní sprchovací brouzdaliště, květinové záhony a skalka. Děti mají pro svoje hry k dispozici zahradní dětské vybavení – houpačky, skluzavky, zahradní věž s různými žebříky a prolézačkami, přenosné prolézačky plastové a dřevěné. 

Mateřská škola se dlouhodobě profiluje jako škola, která nabízí odbornou péči dětem s narušenou komunikační schopností. Narušená komunikační schopnost má velmi různorodé podoby (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, afázie, mutismus, koktavost, breptavost, dyslálie, dysartrie, huhňavost, palatolálie, poruchy hlasu, symptomatické poruchy řeči, apod.), od lehkých odchylek v artikulaci až po úplnou ztrátu schopnosti komunikovat. 

Rodičům poskytujeme poradenský servis (spolupráce s psychologem, foniatrií a PPP), nabízíme dny otevřených dveří. S rodiči a veřejností komunikujeme prostřednictvím nástěnek, webových stránek a individuálních konzultací. Umožňujeme výuku anglického jazyka externím lektorem. 

Umožňujeme:
 • provozní doba od 6:00 do 17:00 hodin,
 • přicházet a odcházet v domluveném čase dle potřeb rodiny (např. až před pobytem venku, před obědem apod.),
 • z důvodu zdravotní indikace využívat dietního stravování, (nutností je předložení dokladu ošetřujícího lékaře pro děti a dorost a doporučení vhodných potravin – spolupracujeme s nutričním terapeutem,
 • pravidelně (dle potřeb) využívat konzultační tzv. „hovorové“ hodiny – informovat se a konzultovat pokroky dítěte na základě vedeného portfolia (výběr z několika vhodných datumů a časů dle potřeby rodičů a možnosti učitelek).
Vzdělávání:
 
Vize: „SPOLEČNĚ NA CESTĚ ZA JEDINEČNOSTÍ.“
Zásadní informace jsou představeny ve Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV) Nový Čtyřlístek s motivačním názvem „Společně na cestě za jedinečností“.
 
V naší mateřské škole vytváříme:
 • prostor k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a to, jak dětem s potřebou podpůrných opatření, tak dětem nadaným,
 • nabízíme a preferujeme činnosti, při kterých děti projevují vlastní iniciativu, jsou aktivní, kdy učení probíhá na základě vlastních manipulací, řešení problémových situací intelektových i praktických (řešení praktických situací),
 • ctíme a vytváříme podmínky (prostor, dostatek času a různorodých předmětů) pro spontánní hru,
 • víme, že děti pro své plné fyzické, duševní i sociální zdraví potřebují bezprostřední kontakt s přírodou. Proto zařazujeme rozmanité činnosti na zahradě, ale i v blízkém a dalekém okolí, a to pokud možno za jakýchkoliv povětrnostních podmínek,
 • důležitou povinností učitelek je průběžné sledování rozvoje a osobních vzdělávacích pokroků u každého dítěte a jejich dokumentování,
 • společně s rodiči a dětmi vytváříme dětské portfolio. 
Co u nás najdete:
 • podporu komunikačních dovedností dítěte, včetně zajištění logopedické prevence,
 • podporu předčtenářských dovedností (jako základ pro budoucí čtení a psaní), nejen v českém jazyce, ale i v anglickém jazyce,
 • podporu předmatematických dovedností (učení probíhá formou hry, zkoumání a experimentování),
 • podporu jedinečnosti dítěte a jeho nadání (sportovní, výtvarné, pěvecké…),
 • speciálně pedagogickou podporu s odborně kvalifikovanými paní učitelkami (středoškolsky i vysokoškolsky vzdělané, se zaměřením na speciální a předškolní pedagogiku).

Organizujeme řadu kulturních akcí (filmová a divadelní představení), dětských výstav, zapojujeme se do výtvarných i sportovních soutěží, pořádáme kulturní vystoupení dětí, spolupracujeme s mnoha partnery (ZŠ Rudolfa Koblice Kadaň, ZUŠ Kadaň, Městská policie, Policie ČR, SPC Měholupy, PPP Kadaň apod.). Chodíme plavat, jezdíme na výlety. Do života školy zapojujeme rodiče.

ZÁMĚRY BUDOUCÍHO ROZVOJE:

 1. pomáhat rodičům předcházet školnímu neúspěchu jejich dítěte,
 2. respektovat osobnost a individuální zvláštnosti každého dítěte,
 3. uplatňovat pedagogickou lásku, moudrost, odvahu a důvěryhodnost,
 4. podporovat kvalitu vzdělávacího procesu,
 5. budovat bezpečné sociální klima ve škole (dobré vztahy, příznivou atmosféru a partnerský přístup),
 6. směřovat děti k maximálnímu rozvoji jejich schopností, dovedností, návyků, osobnostních vlastností, k toleranci, přátelství, empatii, rozvoji tvořivosti a fantazie,
 7. učit děti spoluvytvářet a respektovat pravidla soužití,
 8. rozvíjet klíčové kompetencí dětí i profesní kompetence pedagogů.